Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja dla Pulsu Medycyny

„Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne, czy­li jak zre­du­ko­wać za­dłu­że­nie szpi­ta­li pu­blicz­nych” to tytuł artykułu Pul­su Me­dy­cy­ny, któ­re­go jed­nym z au­to­rów jest mec. Pa­tryk Fi­li­piak z kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja. Z naj­śwież­szych da­nych do­ty­czą­cych za­dłu­że­nia SP ZOZ-ów wy­ni­ka, że mi­mo do­tych­czas pro­wa­dzo­nych dzia­łań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych, ko­mer­cja­li­za­cji, kon­so­li­da­cji szpi­ta­li i bu­dże­to­we­go wspar­cia, za­dłu­że­nie tych pla­có­wek cią­gle wzra­sta.

Jak zredukować zadłużenie szpitali? – odpowiedź znajdziecie Państwo w artykule.